Varovné prvky

Dnešní jednotný systém varování a informování nejsou pouze sirény, ale řada zařízení, z nichž část je zrakům veřejnosti skryta. Jedná se především o vyrozumívací centra a systém selektivního rádiového návěštění.

Vyrozumívací centra

Pro možnost okamžitého spuštění varovného systému jsou vybudována tzv. vyrozumívací centra, která umožňují ovládat celý systém. Tato pracoviště mají několik úrovní a obsluhovaných oblastí:

  • operační středisko Generálního ředitelství HZS ČR může spustit koncové prvky plošně na území celé republiky,
  • pracoviště na krajských operačních a inormačních střediscích HZS krajů mohou ovládat území kraje,
  • územní odbory HZS krajů mohou spustit sirény na svém území,
  • kromě nich mohou být do systému připojeny také dispečinky organizací, které představují zdroj nebezpečí (například obě naše jaderné elektrárny),
  • přístup především do místních infromačních systémů mají také oddělení krizových řízení některých měst nebo operační střediska městské policie.

Všechny koncové prvky navíc musí umožňovat aktivování z ovládacího panelu nebo tlačítka přmo u samotného prvku. Místní infromační systémy bývají navíc doplněny o možnost spuštění z ovládacího pultu (PC) v sídle obce a při nebezpečí z prodlení také mobilním telefonem.

Systém selektivního rádiového návěštění

Pod tímto poněkud krkolomným názvem se skrývá infrastruktura, která umožňuje vzdálené ovládání jednotlivých varovných prvků. Data z vyrozumívacího centra putují prostřednictvím serverů na jednotlivé vysílače (například na rozhlednách nebo základnových stanicích mobilních operátorů), odkud odesílají pokyn na přijímače koncových prvků.

Koncové prvky varování

Aby celý systém mohl fungovat, vyžaduje dostatek koncových prvků, tedy zařízení, která dokáží reprodukovat konkrétní signál. Přijímače jednotlivých prvků disponují více adresami, takže mohou být spuštěny jak samostatně, tak v rámci celého daného území. Například pod vodními nádržemi nebo v okolí chemických podniků mají sirény vlastní skupinovou adresu pro spuštění varování v celé zóně havarijního plánování.
Hasičský záchranný sbor kraje umísťuje koncové prvky varování na území obcí s počtem nad 500 obyvatel, v zónách havarijního plánování a v dalších místech možného vzniku mimořádné události. Menší obce mohou koncové prvky na svém území zřídit samy, případně s využitím evropských fondů.

Dohromady je na území ČR dálkově spouštěno přibližně 8000 koncových prvků, z čehož jsou více než 2/3 rotačních sirén a přibližně 1400 elektronických sirén.

P1020656Rotační siréna

Rotační sirény jsou nejdéle používaným, ale zároveň stále ještě nejrozšířenějším koncovým prvkem pro varování obyvatel. Fungují na principu elektromotoru, kdy po sepnutí napájení je zvuk generován pomocí vhodně nastavených lopatek rotoru. Z toho vyplývají i dvě podstatné nevýhody. Nelze je využít v případě výpadku elektrické sítě a neumožňují odvysílat doplňkovou verbální informaci.

DSC_6066Elektronická siréna

Rotační sirény jsou postupně nahrazovány novějšími elektronickými sirénami, tvořenými zesilovačem a soustavou reproduktorů. Na rozdíl od rotačních sirén dokážou přenášet i doplňkové verbální informace. Jsou vybaveny záložním napájením a umožňují odvysílat varovný signál i v případě výpadku dodávky elektrické energie.
Vzhledem k finanční náročnosti jsou tyto typy sirén přednostně umísťovány do míst se zvýšeným rizikem (záplavová území, nádraží, zimní stadiony).

DSC_6048Místní informační systém

V některých obcích jsou do systému varování a vyrozumění zapojeny také moderní místní rozhlasy, nazývané místní informační systém. Aby mohl být takovýto rozhlas zařazen do varovného systému, musí splňovat stejné požadavky, jako elektronická siréna – zajištění provozuschopnosti minimálně po dobu 72 hodin za podmínky vyslání 4 signálů po 140 sekundách za 24 hodin a zároveň vyslání 10 verbálních informací po 20 sekundách za 24 hodin, nebo celkem 200 sekund verbálních informací, nebo jedné tísňové informace v trvání 5 minut.

DSC_6068Doplňkové prvky

Při výstavbě místních informačních systémů bývají často využita i další zařízení, která rozšiřují možnosti varování. Jde například o informační panely pro neslyšící, které dokážou zobrazit obdobu verbální informace nebo domovní přijímače. Zároveň jsou do varovného systému připojovány také některé objekty s vysokou koncentrací osob, jako jsou nákupní nebo zábavní centra.

Chcete vědět o varovném systému a varování obyvatel ještě více? Máte možnost.